-- GÜNCEL PROJELER:
-- GEÇMİŞ PROJELER:


Victor Ananias
101 Soruda Organik Ürün Rehberi
“Karadeniz Bizim...”
Kategoriler: Doğa Koruma
Tarih: 03-Kasım-2006
Yazdır | Arkadaşına Gönder | Yorum Ekle


MARÇEP (Marmara Çevre Platformu), DOKÇEP ‘Doğu Karadeniz Çevre Platformu), BAKÇEP (Batı Karadeniz Çevre Platformu) Türkiye Çevre Platformu (TÜRÇEP), Uluslararası Karadeniz Etkinlik Günü’nü 31 Ekim 2006 tarihinde düzenledikleri bir dizi etkinlikle kutladı.

 

 

Kutlama kapsamında Kıyıkoy (Kırklareli),  Kandıra (Kocaeli), Karasu 
(Sakarya), Akcakoca(Duzce), Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop, Bafra(Samsun), 
Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon’da çeşitli etkinlikler düzenlendi. 
Uluslararası Karadeniz Etkinlik Günü ile ilgili bir basın açıklaması yapan 
TÜRÇEP, platformun   Karadenizi tehdit eden sorun kaynaklarının ortadan 
kaldırılması, yapılan yanlış uygulamaların sona erdirilmesi ve Karadenizde 
ekolojik tahribatın durdurularak sürdürülebilir bir yaşamin kurulması için 
mucadelesini surdurduğunu belirtti. Platformdan yapılan açıklamanın tam 
metni şöyle:

 

“Yarı kapalı bir deniz olan Karadeniz, Türkiye ve çevresinde bulunan diğer ülkelerce çöplük ve foseptik olarak kullanýlmaktadýr.  Sahillerdeki çarpýk,  insana  ve çevreye duyarsýz yapýlaþma, evsel ve endüstriyel  laðým sularý, týbbi atýklar,  çöpler ve bilinçsizce
kullanýlan tarým ilaç ve gübreleri yüzünden Karadeniz aþýrý derecede
kirlenmektedir.
Aþýrý ve yanlýþ kimyasal madde kullanýmýna dayalý tarým(gübre, ilaç),  evlerde kullanýlan kimyasal maddeler (deterjanlar, ambalaj atýklarý, atýk yaðlar vb. ), hiçbir arýtýma
tabi tutulmayan endüstriyel atýklar (aðýr metaller, petrol ve türevleri, kanserojen pek çok kimyasal)  Karadenizin ekosistemini geri döndürülemez þekilde bozmaktadýr.  Mevcut kirlilik, Karadenizde yaþayan tüm balýk türlerinin azalmasýna ve bazý türlerin
yok olmasýna neden olmaktadýr. Geçmiþte avlanabilen 26 balýk türünden sadece dört-beþ balýk türü yaþamaktadýr. Balýklarýn azalmasý ve yok olmasýnda  kirliliðin yanýnda kontrolsüz balýk avcýlýðý da  etkendir. Karadeniz, dünyanýn en yoðun petrol trafiðinin yükünü çekmektedir. Petrolün kirlilik derecesi, Karadenizde kabul edilebilir deðerlerin
üzerindedir ve toplam kirliliðin %48 ini teþkil etmektedir ki bu yýlda  yaklaþýk olarak  110 bin ton petrolun Karadeniz'e atýlmasýnýn sonucudur.
Karadeniz'in Türkiye kýyýlarýný kelepçe gibi saran Sinop-Sarp Sahil Yolu Karadenizliyi Karadenizden kopardýðý gibi zaten çok geliþmemiþ olan deniz turizmi olanaðýný tamamen yok etmiþtir.
Çernobilin etkileri hala görülen bölgemizde, nükleer santrallerin Sinop'a kurulmasý
Karadenizlilere vurulan en büyük darbelerden birisi olacaktýr.
Karadenizli daha fazla risk almak istemiyor. Hasta Karadenizin eski saðlýðýna,
insanlarýn da denize kavuþabilmesi için Tuna nehri ve diðer akarsularýn getirdiði kirliliðe, boðazlardan geçen ve karadenizi petrol yolu yapan tankerlere, gemi yapým ve bakým tesislerinin yarattýðý kirliliðe, sanayi atýklarýna, kýyý kentlerinin döktüðü çöplere, faili meçhul olmayan varillere, tarýmda aþýrý ve yanlýþ ilaç ve gübre kullanýmýna,  akarsularýn kirletilmesine, nükleer enerjiye, otoyollarýn yaptýðý tahribata, doðayla uyumlu olmayan
yatýrimlara ve yerleþimlere dur diyelim, Karadenizi yaþanabilir kýlarak çocuklarýmýza devredelim.
Karadenizde yaþayanlar,  kendilerine ait olan bu denizin kendilerine sorulmadan ekolojik ve ekonomik olarak sömürülmesine izin vermemelidir. Karadeniz bize babamýzdan
miras kalmamýþ. Gelecek nesiller için emanet býrakýlmýþtýr.

Türkiye Çevre Platformu (TÜRÇEP) Karadenizi tehdit eden sorun kaynaklarýnýn ortadan kaldýrýlmasý, yapýlan yanlýþ uygulamalarýn sona erdirilmesi, ve Karadenizde ekolojik tahribatýn durdurularak sürdürülebilir bir yaþamýn kurulmasý için mücadelesini
sürdürecektir.                                                      
1996 yýlýndan beri Türkiye'de ve Karadeniz'e kýyýsý olan tüm ülkelerde çeþitli etkinliklerle kutlanmakta olan "Uluslararasý Karadeniz Etkinlik Günü"nü, Türkiye Çevre Platformu bileþenleri olarak  31 Ekim 2006 günü Kýyýköy (Kýrklareli),  Kandýra (Kocaeli), Karasu
(Sakarya), Akcakoca (Duzce), Zonguldak, Bartýn, Kastamonu, Sinop, Samsun, Bafra (Samsun), Ordu, Giresun ve Trabzon da bir dizi etkinlikle kutluyoruz.                                                         
                                                         
Karadeniz ve  ülkemizin tamamýnda sürdürülebilir bir yaþam temelinde  yürütmekte olduðumuz mücadelede tüm duyarlý yurttaþlarýmýzý birlikte olmaya davet ediyoruz.
Karadeniz Bizim.                                                              
 Karadenizi kurtaralým ve  geleceðimizi koruyalým!”


TÜRKÝYE ÇEVRE PLATFORMU BÝLEÞENLERÝ (BAKÇEP, DOKÇEP, MARÇEP)
ÝLETÝÞÝM: Doç.Dr. Tanay Sýdký Uyar (Etkinlik
Koordinatörü)                                                       

Ýrtibat Adresi: Moda Caddesi, Ýçgören Pasajý, No:
192/16 Kadiköy Ýstanbul

Tel: 0532 7744525, 0533 3955839  Faks: 0216 4142997 
e-posta: tanayuyar@gmail.com
BAKÇEP Batý Karadeniz Çevre Platformu
* Bartýn Eðitim ve Kültür Derneði
* TMMOB Peyzaj Mimarlarý Odasý Bartýn Temsilciliði
* Zonguldak Çevre Koruma Derneði
* Ereðli Çevre Koruma Derneði
* Kastamonu Küre Daðlarý Eko-Turizm Derneði
* Kocaeli Çevre Ýnisiyatifi
* Ýzmit YG-21 Çevre GeliþtirmeProje Üretim ve Uygulama
Kooperatifi
* TÜDAV Türk Deniz Araþtýrmalarý Vakfý
* EUROSOLAR Türkiye- Avrupa Yenilenebilir Enerjiler Birliði
Türkiye Bölümü

DOKÇEP  Doðu Karadeniz Çevre Platformu
* Deniztemiz-TURMEPA Trabzon Temsilciliði
* Samsun Doða ve Yaban Hayatý Koruma Derneði
* ORÇEV (Ordu Çevre Derneði)
* Ordu Doða Aktiviteleri Derneði
* Ordu Tüketiciler Derneði
* Yeþil Artvin Derneði
* TEMA Vakfý Trabzon Temsilciliði
* Sinop Çevre Dostlarý Derneði
* KTÜ Çevre Kulübü
* Trabzon Çevre Kültür Giriþimcileri Derneði
* TEMA Gümüþhane il Temsilciliði
* TEMA Rize il Temsilciliði
* TEMA Artvin Ýl Temsilciliði
* Çaðdaþ Yaþamý Destekleme Derneði Trabzon  Þubesi
* TÜKODER Tüketiciyi  Koruma Derneði Trabzon Þubesi
* KTÜ Erozyonla Mücadele ve Doðal Varlýklarý  Koruma Kulübü

MARÇEP Marmara Çevre Platformu
* Güney Marmara Doðal ve Çevreyi Koruma Derneði Edremit
Körfez   Þb. (GÜMÇED)
* Kadýköy Bilim Kültür ve Sanat Dostlarý Derneði (KADOS)
* Keþan Doða Çevre ve Kültür Derneði (DOÇEK)
* Tekirdað  Doðayý ve Çevreyi Koruma Derneði
* Gelibolu Tarih ve Çevre Derneði
* Biga Çevre Derneði
* Babaeski Yerel Gündem 21
* Babaeski ADD Þubesi
* Uzunköprü Çevre Gönüllüleri Derneði
* Geyikli Kültür, Çevre ve Güzelleþtirme Derneði
* Çanakkale Yerel Gündem 21
* Çanakkale Çevre Gönüllüleri Derneði
* Edirne Çevre Gönüllüleri Derneði
* Þarköy Çevre ve Doðayý Koruma Derneði
* Lüleburgaz  TEMA Temsilciliði
* DOÐADER (Doðayý ve Çevreyi Koruma Derneði)-Bursa
* Nilüfer Yerel Gündem 21
* Ýstanbul S.O.S Sivil Organize Semtler Çevre Kültür
Kooperatifi
* Güney Marmara Doðal ve Kültürel Çevreyi Koruma Derneði
(GÜMÇED) G.Merkez Bursa
* Bandýrma Güney Marmara Doðal Ve Kültürel Çevreyi Koruma
Derneði (GÜMÇED )
* Kýrklareli  TMMOB Ýl Koordinasyon Kurulu
* Ýstanbul Harita ve Kadastro Müh.Odasý
* Çorlu Yerel Gündem 21
* Saray  Doðayý Koruma Ve Temiz Çevre Derneði


 
 

Haber No: 1629