-- GÜNCEL PROJELER:
-- GEÇMİŞ PROJELER:


Victor Ananias
101 Soruda Organik Ürün Rehberi
TÜRÇEP’ten Yerel Yönetimler Bildirgesi
Kategoriler: Yaşam ve Kültür
Tarih: 18-Şubat-2009
Yazdır | Arkadaşına Gönder | Yorum Ekle


TÜRÇEP tarafından yapılan basın açıklaması, platformun nükleer santraller, sürdürülebilir enerji kaynakları, orman alanları ve ÇED hakkında görüşleri içeriyor.

TÜRÇEP; Nükleer santrallerin kurulmasına karşıdır. Yerel yönetimlerden bu santrallerin kurulmasına izin vermemelerini, gerekli arazilerin bu amaçla tahsisine engel olmalarını ister.
TÜRÇEP; Temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımından yanadır. Kentlerde temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına yönelik projeler geliştirilerek uygulanmasını, kentlerin aydınlanma ve ısınma gereksinimlerinin bu nitelikteki projelerle karşılanmasını yerel yönetimlerden talep eder.
TÜRÇEP; kömüre dayalı termik santrallerin kurulmasına ve işletilmesine karşıdır. Yerel yönetimlerden bu santrallerin kurulması için arazı tahsisi yapılmamasını ve işletme ruhsatı verilmemesini talep eder.
TÜRÇEP; Başta çimento ve demir çelik fabrikaları, gemi söküm tesisleri, katı ve tehlikeli atık yakma tesisleri olmak üzere doğal çevreyi yok eden tesislerin yaşam alanlarında ya da yaşam alanlarını etkileyen bölgelerde inşa edilmesinin önlenmesini ister. Organize sanayi bölgeleri ve sanayi üretim alanında enerji yoğun ve kirletici teknolojilerin kullanımını önleyecek meclis kararlarının alınmasını, bu konuda etkin denetim sistemlerinin oluşturulmasını ister.
TÜRÇEP; Orman alanlarının ve doğal çevrenin korunmasını, tarım alanlarının amaç dışı kullanımının önlenmesini ister. Yerel yönetimlerden bu doğrultuda çalışmalarını,  genel olarak planlama çalışmalarında, imar planı çalışmalarında bu ilkelerin esas alınmasını ister. Orman alanlarımızı talan etmekte olan, toprağı, suyu kirleten, yaşamı tehdit eden maden aramalarının durdurulmasını, yeni maden aramalarına izin verilmemesini talep eder.
TÜRÇEP; Çevre etki değerlendirme (ÇED) sürecinde, yerel yönetimlerin, doğal çevrenin korunması temelinde yerel dinamiklerin ve yurttaşların gereksinimleri ve istemleri doğrultusunda taraf olmasını talep eder.
TÜRÇEP; Sosyal çevrenin iyileştirilmesi ve kentsel yaşamın geliştirilmesi temelinde, kentsel ulaşımda çevre ve insan odaklı politikaların benimsenmesini ve bu temelde projeler geliştirilerek uygulanmasını talep eder.
TÜRÇEP; Çevre kirlenmesine karşı etkin önlemlerin alınmasını talep eder. Havanın, toprağın ve suyun kirlenmemesi için somut önlemlerin geliştirilmesini ister. Gürültü ve görüntü kirliliğinin önlenmesini bekler. Bu anlamda yerel yönetimlerin etkin çalışma yürütmesini talep eder.
TÜRÇEP; 2B alanlarının satışını sağlayan düzenlemelerin uygulanamayacağını belirler. Bu konuda yapılan düzenlemeleri, siyasal iktidarın, yerel seçimlerde halkı kandırarak oylarını almaya yönelik bir eylemi olarak değerlendirir. Yurttaşları bu konuda dikkatli ve duyarlı olmaya çağırır.
TÜRÇEP; Kentlerdeki yeşil alanların arttırılmasını ve amaçları doğrultusunda kullanılmasını yerel yönetimlerden talep eder.
TÜRÇEP; “Kentsel Dönüşüm” ve benzeri uygulamalarla, kentsel yaşam alanlarındaki kamusal alanların yağmalanmasına, bu alanların betonlaştırılmasına karşıdır.  İmar planlarının yapılmasında, çevrenin korunmasını ve yaşamın sürdürülebilirliğini temel alınmasını ister.  
TÜRÇEP; Tarihi ve kültürel değerlerin yok edilerek yağmalanmasına, egemen çevrelere peşkeş çekilmesine karşıdır. Yerel yönetimlerden bu konuda duyarlı, sorumlu davranmalarını, somut koruma planlarının uygulanmasını talep eder.
TÜRÇEP; Suya erişim ve kullanımının temel insan hakkı olduğunun altını çizerek suyun ticarileştirilmesine karşıdır. Su kaynaklarının ve sulak alanlar ile su havzalarının korunmasını ve suyun kamusal bir ürün olarak kullanımının sağlanmasını benimser. Yerel yönetimlerin bu anlamda önemli sorumlulukları ve işlevleri olduğunu bilerek, yerel yönetimlerin su kaynaklarını koruma altına almasını ve kamusal olarak işletmesini talep eder.
TÜRÇEP; Atık sorununa yönelik olarak eğitim ve uygulama temelinde projeler geliştirilerek uygulanmasını önerir. Atık sulara yönelik biyolojik ve kimyasal arıtma tesislerinin kurulmasını, amacına uygun ve etkin bir şekilde işletilmesini ister.
TÜRÇEP; Bu öneri ve istemlerinin yerine getirilebilmesinin ve doğal çevrenin korunmasının, demokratik katılımcı yönetim anlayışı ve yapılanması ile yaşam bulabileceğini bilerek, yerel yönetimlere talip olan yöneticilerden göstermelik danışma toplantılarının yapılması yerine, kent konseylerinin, yerel dinamiklerin etkin katılımının sağlanabileceği nitelik ve düzeyde oluşturularak çalıştırılmasını, kentsel yaşamın koordinasyonunda işlevlendirilmesini talep eder.
Bilgi için: Tanay Sıdkı Uyar
TÜRÇEP Koordinatörü
Tel: 0532 7744525
Faks: 0216 5891616
e-posta: tanayuyar@gmail.com

Haber No: 2856